تک پاد مرجع خاموش كننده هاي آتش نشاني

ارایه مشاوره جهت خرید خاموش کننده

کدام خاموش کننده مناسب شماست؟؟؟

نفت و گاز

صنایع تخصصی

صنایع کوچک و بزرگ

منازل مسکونی

نحوه ی استفاده از خاموش کننده

P

PULL

ضـــامـــن را بیــــرون بکشـــــید.
(قطع منبع برق یا گاز)

A

AIM

 ریشه ی حریق را هــــدف بگیــــرید
(پشت به باد)

S

SQUEEZE

اهرم عملــکرد را فــشار دهید

S

SWEEP

به شکل جارویی حـــریق را خاموش کنید.

مشتریان ما

شارژ انواع خاموش کننده

  • بی کربنات پتاسیم

  • بی کربنات سدیم

  • هالوژن ها

  • ترکیبات اوره

  • آب

  • دی اکسید کربن

  • سدیم کلراید

  • آلومینیوم فسفات