اين خاموش کننده از دو مخزن با حجم هاي مختلف تشکيل شده بطوريکه يکي درداخل ديگري قرار مي گيرد. درمخزن بزرگ محلول بي کربنات سديم و دراستوانه کوچک محلول سولفات آلومينيوم که هر دو محلول هيچگونه تماسي با هم ندارند ودر هنگام عمليات ابتدا با بازکردن شير فلکه و واژگون نمودن سيلندر وسبب مخلوط شدن دو ماده شيميائي ودرنتيجه کف شيميائي وهمچنين گاز CO2 توليد مي شود که اين گاز هم عامل فشار وهم درتوليد حبابهاي کف نقش دارد. گرچه خاموش کننده کف در اصل براي استفاده در حريقهاي کلاس B (مايعات قابل اشتعال) مي باشد وليکن مي توان از آن نيز درمورد حريقهاي کلاسA (خشک نيز استفاده نمود. کف براي اطفاء به اين طريق عمل مي کند که در صورت پرتاب بر روي مواد مشتعل به سرعت روي حريق را پوشانده ومانع برخاستن گاز قابل اشتعال از روي مواد گشته واز رسيدن اکسيژن (هوا) به حريق جلوگيري ودر نتيجه عمل اطفاء صورت مي گيرد خاموش کننده هاي کف عموماً «غير قابل کنترل مي باشند.» خاموش کننده کف مکانیکی یا هوای فشرده ۲/۳حجم اين خاموش کننده محلول کف (که با آب مخلوط شده) و۱/۳ بقيه هواي فشرده مي باشد وبراي جلوگيري از زنگ زدن، داخل سيلندر روکش پلاستيک کشيده مي شود ودر انتهاي لوله خروجي (سرنازل) سرلوله کفساز کوچکي نصب مي باشد که محلول خاموش کننده با عبور از آن با هوائي که از مجراهاي اطراف بداخل کشيده مي شود تشکيل حباب مي دهد از اين خاموش کننده جهت اطفاي حريقهاي کلاسB وبعضاً A نيز استفاده مي گردد، جهت کار با دستگاه ابتدا ضامن را کشيده و با وارد نمودن فشار بر روي اهرم ماده اطفايي را به محل حريق هدایت کنید، اين خاموش کننده درحالت شارژ حدود ۱۰ اتمسفر فشار دارد.