به خاموش کننده های گفته می شوند که عامل اطفایی در آنها بی کربنات سدیم باشد این مواد غیر سمی، نارسانا و غیر خورنده بوده و در صورت استفاده براحتی تمیز می گردند. این نوع خاموش کننده برای اطفا دسته B C مناسب می باشد و در مکان های از قبیل آشپزخانه های خانگی، پارگینگ ها، آزمایشگاه ها و … مورد استفاده قرار می گیرد. باید توجه داشت قدرت اطفایی این نوع پودر BC از مابقی پودر های BC کمتر می باشد و در حریق های مایعات قابل اشتعال کوچک، بیشتر کاربرد دارد.